სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

აჭარა

ფართობი: 2899 კმ2
მოსახლეობა: 382400
ადმინისტრაციული ცენტრი: ბათუმი
ავტონომიური რესპუბლიკა
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია