სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თბილისი

ფართობი: 246.05 კმ2
მოსახლეობა: 1118035
ადმინისტრაციული ცენტრი: თბილისი
ქალაქის მთავრობა
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“
ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
ადამიანის უფლებათა ცენტრი
წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
თანასწორობის მოძრაობა
უფლებები საქართველო
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის - PHR